2020-02-18

Extraytor - hur får dessa nyttjas.

Extraytor

 

Extraytorna är de områden som tillhör föreningen och som ligger i direkt anslutning till varje hus, d.v.s. mindre gröna ytor utanför den egna tomtgränsen som angränsar till vägar, diken, fotbollsplan eller allmänna gröna ytor. Det är i föreningens intresse att varje hus tar ansvar för dessa ytor, och mot att man håller dessa snygga och i gott skick får man utnyttja ytorna för eget bruk.

 

Extraytorna får inte bebyggas med friggebodar, staket, stenpartier eller liknande. På dessa ytor får enbart häckar, buskar, träd och gräs planteras. På extraytorna finns i flera fall ledningar för el, vatten, avlopp. Husens tillgång till extraytor gäller tillsvidare. Föreningen kan om det blir nödvändigt återta ansvaret för dessa ytor.

 

 

Innan grävning och plantering påbörjas ska styrelsen kontaktas för ett godkännande. 

 


Tillbaka

Veteranpoolen